Obratite nam se s povjerenjem!

08.00 - 16.00 Ponedjeljak - Petak

Lj. Posavskog 6 21000 Split

Ured +385(0)21/612-636

Strukturni fondovi su instrument kohezijske politike EU kojoj je početni cilj bio prevladavanje socijalnih i gospodarskih razlika zemalja članica i postizanje ujednačenog regionalnog razvitka unutar EU . Cilj kohezijske politike se s vremenom pomakao ka jačanju globalne konkurentnosti europskog gospodarstva. Stavlja se veći naglasak na   istraživanje i razvoj, inovacije, usklađenost obuke s potrebama tržišta rada, informacijsku infrastrukturu, suradnju s privatnim sektorom u sufinanciranju i pripremi projekata, okolišnu održivost, sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika.

Reformom se nastoji kohezijsku politiku staviti u službu Lisabonske strategije i učiniti ju polugom održivog gospodarskog rasta EU .

Strukturni fondovi:

 1. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
 2. Europski socijalni fond (ESF)
 3. Kohezijski fond (CF)

Ciljevi :

 • konvergencija
 • regionalna konkurentnost i zapošljavanje
 • teritorijalna suradnja

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (engl. European Regional Development Fund - ERDF)

Cilj je jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Pomoć iz ovog fonda usmjerava se na statističke prostorne jedinice prema EU klasifikaciji tzv. NUTS regije. U okviru kohezijske politike EU te regije služe kako bi se utvrdila razina i vrsta pomoći kojom EU financira kohezijsku politiku tj. razvojne aktivnosti zemalja članica, sukladno strateškim smjernicama donesenim na razini EU.

Prema NUTS metodologiji Hrvatska je podijeljena na dvije NUTS II regije, odnosno na Kontinentalnu Hrvatsku i Jadransku Hrvatsku. Kontinentalna Hrvatska obuhvaća prostor na kojem živi 2.96 milijuna stanovnika, pri čemu BDP po stanovniku ove regije čini 64,1% prosjeka EU 27. Na području koje obuhvaća Jadranska Hrvatska živi 1.47 milijuna stanovnika te je BDP po stanovniku na 62,1% EU prosjeka. Isto pokazuje da obje regije spadaju u tzv. manje razvijene regije, čiji je BDP po stanovniku manji od 75% EU prosjeka.

Cilj 'konvergencija' obuhvaća regije koje odgovaraju razini NUTS-a II i regije u kojima je BDP (eng. GDP) po glavi stanovnika ispod 75% EU prosjeka. Ima za zadatak ubrzati približavanje najslabije razvijenih zemalja članica i regija poboljšanjem uvjeta za rast i zapošljavanje, kroz povećanje i poboljšanje kvalitete investiranja u fizički i ljudski kapital, razvoj inovacija i društva znanja, prilagodljivost gospodarskih i društvenih promjena, zaštitu i poboljšanje okoliša kao i administrativne učinkovitosti. Razina sufinanciranja za ovaj cilj je do 75% ukupnih troškova pogodnih za sufinanciranje.

EUROPSKI SOCIJALNI FOND ( eng. European Social Fund - ESF)

Ciljevi Europskog socijalnog fonda su smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama Europske Unije i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Naglašava se promicanje zapošljavanja u EU, te pomoć europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima.

Prihvatljiva područja ulaganja u okviru ESF-a su:

 • privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti i modernizacija sustava socijalne zaštite
 • poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki  te fleksibilnosti tržišta rada
 • povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina
 • jačanje administrativnih kapaciteta
 • pomoć u održavanju zdrave radne snage

KOHEZIJSKI FOND ( engl. Cohesion Fund - CF)

Kohezijski fond je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja.

U financijskoj perspektivi 2007. -  2013. vrijednost mu je oko 55 milijardi eura. Na sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 85% pravo imaju države članice čiji je bruto domaći proizvod ispod 90% prosjeka Europske zajednice i koje primjenjuju nacionalni program konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj uniji.

Kohezijski fond financira intervencije na području:

 • Okolišne infrastrukture s ciljem preuzimanja EU standarda zašite okoliša
 • Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije 
 • Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks)
 • Transportne infrastrukture (izvan TEN-T mreže) koja doprinosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU te potiče inter-modalne prometne sustave

Za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Zajedničke ribarske politike Europske unije namijenjeni su:

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ ( engl. European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD )

Ciljevi:

 • jačanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima
 • zaštita okoliša izvan urbanih područja
 • poticanje diverzifikacije ruralnog gospodarstva

EUROPSKI FOND ZA RIBARSTVO ( Euroepan Fisheries Fund - EFF )

Europski fond za ribarstvo je instrument koji podupire Zajedničku ribarsku politiku EU i osmišljen je na način da osigura održivo ribarstvo i akvakulturu.